OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênadskasset2mr.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: Asset To MentalRay Converter
PrivateBuild: 2.5.22.0
Kích thước tập tin: 415.94 Kb
Ngày tập tin: 22.02.2011 21:52
Tập tin phiên bản: 2.5.22.0
Nội bộ tên: adskasset2mr
Tên file gốc: adskasset2mr
Tên sản phẩm: Asset To MentalRay Converter
Sản phẩm phiên bản: 2.5.22.0
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt adskasset2mr.dll:


Sao chép tập tin adskasset2mr.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu adskasset2mr.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép adskasset2mr.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép adskasset2mr.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 adskasset2mr.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


adskasset:
adskassetapi_new-2_5.dll 2.5.22.0
1325kb.
Protein Asset API
PrivateBuild: 2.5.22.0
22.02.2011
fbxadskasset_converters.dll 2.5.22.0
271kb.
Fbx asset converters
PrivateBuild: 2.5.22.0
22.02.2011
adskassetapi_new-16.dll 2.1.101.0
2755kb.
Consist Material Library SDK
PrivateBuild: 2.1.101.0
20.02.2022
Send message