OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênadt_null.dll

Thể loại: digi Kam
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 115.5 Kb
Ngày tập tin: 08.10.2012 10:53
Tập tin phiên bản: 5.5.25a.0
Sản phẩm phiên bản: 5.5.25a.0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt adt_null.dll:


Sao chép tập tin adt_null.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu adt_null.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép adt_null.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép adt_null.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 adt_null.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
adt_null.dll 5.5.27.3527
40kb.
07.09.2012
adt_null.dll 5.5.28.0
116kb.
29.08.2012
adt_null.dll 5.5.25.0
116kb.
15.05.2012

adt:
adtschema.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
665kb.
Security Audit Schema DLL14.07.2009
gladtapsvc.exe
12kb.
26.07.2011
php_adt.dll 5.2.6.6
48kb.
Thanks to Sterling Hughes, Harald Radi02.05.2008
adtschema (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
714kb.
Security Audit Schema DLL22.08.2013
aadtb.dll 10.0.17134.523 (WinBuild.160101.0800)
1339kb.
AAD Token Broker Helper Library01.01.2019
adtschema.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
813kb.
Security Audit Schema DLL12.04.2018
headtrackerstorage.dll 10.0.17134.284 (WinBuild.160101.0800)
662kb.
HeadTrackerStorage DLL28.08.2018
Send message