OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênadvapi32res (2).dll

Thể loại: windows 8
Mô tả: Advanced Windows 32 Base API
Kích thước tập tin: 2 Kb
Ngày tập tin: 22.08.2013 09:16
Tập tin phiên bản: 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
Nội bộ tên: advapi32res.dll
Tên file gốc: advapi32res.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.3.9600.16384
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt advapi32res (2).dll:


Sao chép tập tin advapi32res (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu advapi32res (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép advapi32res (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép advapi32res (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 advapi32res (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
advapi32res.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
3kb.
Advanced Windows 32 Base API12.04.2018

advapi:
advapi32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
603kb.
Advanced Windows 32 Base API14.04.2008
advapi32.dll 5.2.3790.4589 (srv03_sp2_qfe.090914-1233)
1041kb.
Advanced Windows 32 Base API15.09.2009
wadvapi32.dll 5.2.3790.4589 (srv03_sp2_qfe.090914-1233)
605kb.
Advanced Windows 32 Base API15.09.2009
advapi32.dll 4.71.0118.0
41kb.
Win32 ADVAPI32 core component20.10.2000
advapi32.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
626kb.
Advanced Windows 32 Base API21.11.2010
advapi32 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
857kb.
Advanced Windows 32 Base API14.07.2009
api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll 6.2.9200.16440 (win8_gdr_oobssr.121024-1830)
11kb.
ApiSet Stub DLL25.10.2012
api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll 6.2.9200.16440 (win8_gdr_oobssr.121024-1830)
4kb.
ApiSet Stub DLL25.10.2012
advapi32 (2).dll 6.3.9600.17031 (winblue_gdr.140221-1952)
479kb.
Advanced Windows 32 Base API18.03.2014
advapi32.dll 6.3.9600.17031 (winblue_gdr.140221-1952)
654kb.
Advanced Windows 32 Base API18.03.2014
api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
7kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-1 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
7kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
4kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-1 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
5kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-downlevel-advapi32-l3-1-0 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
3kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-downlevel-advapi32-l4-1-0 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
4kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
advapi32.dll 5.1.2600.5755 (xpsp_sp3_gdr.090206-1234)
656kb.
Advanced Windows 32 Base API17.12.2014
advapi32.dll 10.0.17134.471 (WinBuild.160101.0800)
630kb.
Advanced Windows 32 Base API08.12.2018
Send message