OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênadvpack.dll

Thể loại: Digital Audio System E-MU 350
Mô tả: ADVPACK
Kích thước tập tin: 29.5 Kb
Ngày tập tin: 20.09.1996 15:59
Tập tin phiên bản: 4.70.1186
Nội bộ tên: ADVPACK
Tên file gốc: ADVPACK.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Plus! for Windows® 95
Sản phẩm phiên bản: 4.70.1186
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt advpack.dll:


Sao chép tập tin advpack.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu advpack.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép advpack.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép advpack.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 advpack.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
advpack (2).dll 8.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
124kb.
ADVPACK14.07.2009
advpack (2).dll 11.00.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
109kb.
ADVPACK22.08.2013
advpack.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
98kb.
ADVPACK14.04.2008
advpack.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0338)
158kb.
ADVPACK08.03.2009
advpack.dll 5.50.4522.1800
90kb.
ADVPACK20.10.2000
advpack.dll 4.71.1015.0
73kb.
ADVPACK31.01.2000
advpack.dll 8.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
157kb.
ADVPACK14.07.2009
advpack.dll 5.00.2516.1900
86kb.
ADVPACK14.04.1999
advpack.dll 5.50.4027.300
87kb.
ADVPACK03.12.1999
advpack.dll 5.00.2116.100
86kb.
ADVPACK27.04.1999
advpack.dll 4.72.3610.1500
79kb.
ADVPACK16.10.1998
advpack.dll 4.71.0410.0
38kb.
ADVPACK24.02.2003
advpack.dll 6.00.2600.0000
89kb.
ADVPACK04.04.2003
advpack.dll 11.00.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
139kb.
ADVPACK22.08.2013
advpack.dll 11.00.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
139kb.
ADVPACK12.04.2018
advpack.dll 4.72.3110.0
80kb.
ADVPACK21.04.1999
advpack.dll 4.71.1120.0
77kb.
ADVPACK20.08.1997
advpack.dll 4.72.3110.0
81kb.
ADVPACK09.04.1999
advpack.dll 4.72.2106.1
79kb.
ADVPACK18.11.1997

advpack:
wadvpack.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)
126kb.
ADVPACK08.03.2009
ieadvpack (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
108kb.
ADVPACK27.07.2012
ieadvpack (3).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
132kb.
ADVPACK27.07.2012
ieadvpack (4).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
132kb.
ADVPACK27.07.2012
ieadvpack.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
108kb.
ADVPACK27.07.2012
Send message