OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaida64.exe

Mô tả: AIDA64 Engineer
Kích thước tập tin: 10.96 Mb
Ngày tập tin: 28.03.2022 00:10
Tập tin phiên bản: 6.25.5400
Nội bộ tên: AIDA64
Tên file gốc: aida64.exe
Tên sản phẩm: AIDA64 Engineer
Sản phẩm phiên bản: 6.25
Tên công ty: FinalWire Ltd.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt aida64.exe:


Sao chép tập tin aida64.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu aida64.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép aida64.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép aida64.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 aida64.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
aida64.exe 6.25.5400
12224kb.
AIDA64 Extreme09.01.2022
aida64.exe 5.75.3900
5040kb.
AIDA64 Extreme04.02.2022
aida64.exe 6.33.5700
13481kb.
AIDA64 Extreme30.03.2022
aida64.exe 6.60.5933 Beta
12314kb.
AIDA64 Extreme11.03.2022

aida:
aida_bench32.dll 2.70
2707kb.
AIDA64 Benchmark Module25.10.2011
aida_bench64.dll 2.70
3022kb.
AIDA64 Benchmark Module25.10.2011
aida_cpuid.dll
1351kb.
25.10.2011
aida_diskbench.dll
334kb.
25.10.2011
aida_icons2k.dll
142kb.
25.10.2011
aida_icons7.dll
268kb.
25.10.2011
aida_iconsxp.dll
198kb.
25.10.2011
aida_lglcd3.dll
59kb.
25.10.2011
aida_mondiag.dll
1046kb.
25.10.2011
aida_update.dll
27kb.
25.10.2011
aida_zipdll.dll 1.2.5
80kb.
zlib data compression and ZIP file I/O library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
25.10.2011
aida_arc.dll
224kb.
08.01.2022
aida_icons2k.dll
150kb.
21.01.2022
caidat flash-player_32.exe 32,0,0,387
21039kb.
Adobe® Flash® Player Installer/Uninstaller 32.0 r009.02.2022
aida_helper64.dll
85kb.
27.02.2022
raidapi.dll 1.0.0.0
23kb.
RaidAPI27.03.2020
Send message