OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaida_iconsxp.dll

Thể loại: FinalWire
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 197.62 Kb
Ngày tập tin: 25.10.2011 19:20
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt aida_iconsxp.dll:


Sao chép tập tin aida_iconsxp.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu aida_iconsxp.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép aida_iconsxp.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép aida_iconsxp.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 aida_iconsxp.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


aida:
aida_bench32.dll 2.70
2707kb.
AIDA64 Benchmark Module25.10.2011
aida_bench64.dll 2.70
3022kb.
AIDA64 Benchmark Module25.10.2011
aida_cpuid.dll
1351kb.
25.10.2011
aida_diskbench.dll
334kb.
25.10.2011
aida_icons2k.dll
142kb.
25.10.2011
aida_icons7.dll
268kb.
25.10.2011
aida_lglcd3.dll
59kb.
25.10.2011
aida_mondiag.dll
1046kb.
25.10.2011
aida_update.dll
27kb.
25.10.2011
aida_zipdll.dll 1.2.5
80kb.
zlib data compression and ZIP file I/O library
DLL support by Alessandro Iacopetti & Gilles Vollant
25.10.2011
aida_arc.dll
224kb.
08.01.2022
aida64.exe 6.25.5400
12224kb.
AIDA64 Extreme09.01.2022
aida_icons2k.dll
150kb.
21.01.2022
aida64.exe 5.75.3900
5040kb.
AIDA64 Extreme04.02.2022
caidat flash-player_32.exe 32,0,0,387
21039kb.
Adobe® Flash® Player Installer/Uninstaller 32.0 r009.02.2022
aida_helper64.dll
85kb.
27.02.2022
raidapi.dll 1.0.0.0
23kb.
RaidAPI27.03.2020
aida64.exe 6.25.5400
11219kb.
AIDA64 Engineer28.03.2022
aida64.exe 6.33.5700
13481kb.
AIDA64 Extreme30.03.2022
Send message