OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaomagent.dll

Thể loại: zoom
Mô tả: Zoom
Kích thước tập tin: 256.79 Kb
Ngày tập tin: 09.10.2021 09:48
Tập tin phiên bản: 5,8,1,1435
Nội bộ tên: Zoom
Tên file gốc: Zoom
Tên sản phẩm: Zoom
Sản phẩm phiên bản: 5,8,1,1435
Tên công ty: Zoom Video Communications, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt aomagent.dll:


Sao chép tập tin aomagent.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu aomagent.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép aomagent.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép aomagent.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 aomagent.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
aomagent.dll 5,9,1,2581
254kb.
Zoom26.12.2021
aomagent.dll 5,7,8,1247
217kb.
Zoom10.09.2021
aomagent.dll 5,9,1,2581
215kb.
Zoom29.01.2022
aomagent.dll 5,9,3,3169
264kb.
Zoom24.01.2022
aomagent.dll 5,9,3,3169
222kb.
Zoom24.01.2022
aomagent.dll 5,9,7,3931
269kb.
Zoom03.03.2022
aomagent.dll 5,10,1,4420
227kb.
Zoom28.03.2022
aomagent.dll 5,10,4,5035
237kb.
Zoom25.04.2022
aomagent.dll 5,7,3,745
217kb.
Zoom19.07.2021
aomagent.dll 5,2,45120,0906
117kb.
Zoom07.09.2020
aomagent.dll 4,6,20559,0413
123kb.
Zoom13.04.2020
aomagent.dll 5,11,1,6602
242kb.
Zoom27.06.2022
aomagent.dll 5,8,4,1736
252kb.
Zoom11.11.2021
aomagent.dll 5,12,8,10232
246kb.
Zoom09.01.2023
Send message