OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênapd.exe

Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 0.61 Mb
Ngày tập tin: 16.03.2022 09:24
Tập tin phiên bản: 1.04
Nội bộ tên: APD
Tên file gốc: APD.exe
Tên sản phẩm: ‘. .”.
Sản phẩm phiên bản: 1.04
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt apd.exe:


Sao chép tập tin apd.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu apd.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép apd.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép apd.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 apd.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
apd.ini
0kb.
02.03.2011
apdadrv.dll
76kb.
10.05.2022
apdadrv.dll
100kb.
24.11.2022
apdb.dll 1.0.0.0
20kb.
APDB14.06.2022
apdboot.dll 6.0.0.131330
135kb.
Adobe Photo Downloader 6.0 component02.03.2011
apdhook.dll 6.0.0.131330
17kb.
Adobe Photo Downloader 6.0 component02.03.2011
apdpreferences.dll 6.0.0.131330
119kb.
Adobe Photo Downloader 6.0 component02.03.2011
apds (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
2122kb.
Microsoft® Help Data Services Module14.07.2009
apds (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
2085kb.
Microsoft® Help Data Services Module14.07.2009
apds (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
210kb.
Microsoft® Help Data Services Module22.08.2013
apds.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
1699kb.
Microsoft® Help Data Services Module10.07.2012
apds.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
1756kb.
Microsoft® Help Data Services Module10.07.2012
apds.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2085kb.
Microsoft® Help Data Services Module21.11.2010
apds.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2122kb.
Microsoft® Help Data Services Module21.11.2010
apds.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1699kb.
Microsoft® Help Data Services Module21.11.2010
apds.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1756kb.
Microsoft® Help Data Services Module21.11.2010
apds.dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
248kb.
Microsoft® Help Data Services Module22.08.2013
apds.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
247kb.
Microsoft® Help Data Services Module12.04.2018
apds.dll 10.0.19041.746 (WinBuild.160101.0800)
205kb.
Microsoft® Help Data Services Module18.02.2022

apd:
napdsnap (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
67kb.
NAP GPEdit Extension21.11.2010
napdsnap.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
67kb.
NAP GPEdit Extension21.11.2010
napdsnap (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
71kb.
NAP GPEdit Extension21.11.2010
sumatrapdf.exe 2.1.1.0.0
1713kb.
SumatraPDF25.09.2012
sumatrapdf.exe 2.1.1.0.0
4429kb.
SumatraPDF07.05.2012
mgapdx63 (2).dll
62kb.
21.02.1997
Send message