OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênapds.dll

Thể loại: Windows 7 Ultimate 32 bit
Mô tả: Microsoft® Help Data Services Module
Kích thước tập tin: 1.66 Mb
Ngày tập tin: 10.07.2012 07:05
Tập tin phiên bản: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: APDS.DLL
Tên file gốc: APDS.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt apds.dll:


Sao chép tập tin apds.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu apds.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép apds.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép apds.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 apds.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
apds (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
2122kb.
Microsoft® Help Data Services Module14.07.2009
apds (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
2085kb.
Microsoft® Help Data Services Module14.07.2009
apds (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
210kb.
Microsoft® Help Data Services Module22.08.2013
apds.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
1756kb.
Microsoft® Help Data Services Module10.07.2012
apds.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2085kb.
Microsoft® Help Data Services Module21.11.2010
apds.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2122kb.
Microsoft® Help Data Services Module21.11.2010
apds.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1699kb.
Microsoft® Help Data Services Module21.11.2010
apds.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1756kb.
Microsoft® Help Data Services Module21.11.2010
apds.dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
248kb.
Microsoft® Help Data Services Module22.08.2013
apds.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
247kb.
Microsoft® Help Data Services Module12.04.2018
apds.dll 10.0.19041.746 (WinBuild.160101.0800)
205kb.
Microsoft® Help Data Services Module18.02.2022
apds.dll 10.0.19041.746 (WinBuild.160101.0800)
251kb.
Microsoft® Help Data Services Module07.03.2022
apds.dll 10.0.22621.1 (WinBuild.160101.0800)
215kb.
Microsoft® Help Data Services Module15.06.2022
apds.dll 6.2.9200.16384 (win8_rtm.120725-1247)
208kb.
Microsoft® Help Data Services Module25.06.2022
apds.dll 10.0.9888.0 (fbl_release.141113-2137)
210kb.
Microsoft® Help Data Services Module04.12.2022

apds:
napdsnap (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
67kb.
NAP GPEdit Extension21.11.2010
napdsnap.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
67kb.
NAP GPEdit Extension21.11.2010
napdsnap (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
71kb.
NAP GPEdit Extension21.11.2010
chxapds.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
521kb.
"ChxAPDS.DYNLINK"12.04.2018
chxhapds.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
494kb.
"ChxHAPDS.DYNLINK"12.04.2018
cnadapdsdkm.dll 3.0.003
134kb.
Canon Printer Driver SDK Call Library (x64)03.03.2020
Send message