OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênapi-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

Mô tả: ApiSet Stub DLL
Kích thước tập tin: 18.69 Kb
Ngày tập tin: 06.05.2020 05:26
Tập tin phiên bản: 10.0.10586.212 (th2_release_sec.160328-1908)
Nội bộ tên: apisetstub
Tên file gốc: apisetstub
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.10586.212
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll:


Sao chép tập tin api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
api-ms-win-core-console-l1-1-0 (2).dll 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
3kb.
ApiSet Stub DLL16.07.2011
api-ms-win-core-console-l1-1-0 (2).dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
4kb.
ApiSet Stub DLL22.08.2013
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 6.1.7601.21772 (win7sp1_ldr.110715-1506)
3kb.
ApiSet Stub DLL16.07.2011
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 6.1.7601.18015 (win7sp1_gdr.121129-1432)
3kb.
ApiSet Stub DLL30.11.2012
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.15063.137 (WinBuild.160101.0800)
19kb.
ApiSet Stub DLL04.04.2020
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
12kb.
ApiSet Stub DLL03.01.2022
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
11kb.
ApiSet Stub DLL09.01.2022
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.14393.795 (rs1_release_sec.170105-1850)
18kb.
ApiSet Stub DLL06.01.2022
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.10240.16384 (th1.150709-1700)
19kb.
ApiSet Stub DLL18.11.2021
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.10586.15 (th2_release.151119-1817)
19kb.
ApiSet Stub DLL21.01.2022
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.15063.137 (WinBuild.160101.0800)
18kb.
ApiSet Stub DLL22.01.2022
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.17134.12 (WinBuild.160101.0800)
19kb.
ApiSet Stub DLL07.11.2019
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.14393.795 (rs1_release_sec.170105-1850)
10kb.
ApiSet Stub DLL08.10.2021
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.19041.685 (WinBuild.160101.0800)
11kb.
ApiSet Stub DLL30.01.2022
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.17134.12 (WinBuild.160101.0800)
11kb.
ApiSet Stub DLL03.02.2022
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.19041.685 (WinBuild.160101.0800)
12kb.
ApiSet Stub DLL01.12.2021
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.17134.12 (WinBuild.160101.0800)
18kb.
ApiSet Stub DLL07.02.2022
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.10137.0 (th1.150602-2238)
19kb.
ApiSet Stub DLL08.02.2022
api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll 10.0.15063.468 (WinBuild.160101.0800)
18kb.
ApiSet Stub DLL22.02.2022

api:
advapi32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
603kb.
Advanced Windows 32 Base API14.04.2008
avtapi.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
223kb.
TAPI 3.0 Dialer and IP Multicast Conference Viewer17.08.2001
clusapi.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
57kb.
Cluster API Library14.04.2008
csapi3t1.dll 1.0.2415
64kb.
Microsoft CSAPI Converter (v3 to v1)17.08.2001
dhcpsapi.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
73kb.
DHCP Server API Stub DLL17.08.2001
dnsapi.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
145kb.
DNS Client API DLL14.04.2008
dot3api.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
26kb.
802.3 Autoconfiguration API14.04.2008
a3dapi.dll 3.02
452kb.
Aureal A3D API DLL17.08.2001
diapi232.dll 2.10 101-390
31kb.
Eicon 32Bit CAPI 2.0 DLL for Windows NT17.08.2001
diapi2nt.dll 2.10 101-390
32kb.
Eicon 16Bit CAPI 2.0 DLL Library for Windows NT17.08.2001
halapic.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
144kb.
Hardware Abstraction Layer DLL17.08.2001
wzcsapi.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
19kb.
Wireless Zero Configuration service API17.08.2001
encapi.dll 5.3.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
20kb.
Encoder API14.04.2008
ftpsapi2.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
6kb.
FTP Service Client API Stubs17.08.2001
fxsapi.dll 5.2.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
441kb.
Microsoft Fax API Support DLL14.04.2008
halapic.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
147kb.
Hardware Abstraction Layer DLL14.04.2008
hmmapi.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
38kb.
Microsoft HTTP Mail Simple MAPI14.04.2008
httpapi.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
24kb.
HTTP Protocol Stack API14.04.2008
icaapi.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
11kb.
DLL Interface to TermDD Device Driver14.04.2008
exch_smtpapi.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
10kb.
SMTP Service Client API Stubs17.08.2001
Send message