OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênappleapplicationsupport_libexslt.dll

Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 74.8 Kb
Ngày tập tin: 23.08.2018 00:19
Tập tin phiên bản: 16.1
Nội bộ tên: version
Tên file gốc: libexslt
Tên sản phẩm: libexslt.dll
Sản phẩm phiên bản: 16.1
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt appleapplicationsupport_libexslt.dll:


Sao chép tập tin appleapplicationsupport_libexslt.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu appleapplicationsupport_libexslt.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép appleapplicationsupport_libexslt.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép appleapplicationsupport_libexslt.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 appleapplicationsupport_libexslt.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


appleapplicationsupport:
appleapplicationsupport_apsdaemon.exe 2.7.31.69
67kb.
Apple Push23.08.2018
appleapplicationsupport_apsdaemon_main.dll 2.7.31.69
718kb.
APS Daemon23.08.2018
appleapplicationsupport_asl.dll 46.0.0.141
68kb.
Apple System Logging23.08.2018
appleapplicationsupport_avfoundationcf.dll 1.1 (275.13)
323kb.
AVFoundationCF23.08.2018
appleapplicationsupport_applepushservice.dll 2.7.31.69
89kb.
ApplePushService23.08.2018
appleapplicationsupport_appleversions.dll 21.0.0.145
24kb.
Apple Software Support Version Check Dynamic Link Library23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_ar. 138.0.0.9
389kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_ca. 138.0.0.9
157kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_cs. 138.0.0.9
157kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_da. 138.0.0.9
157kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_de. 138.0.0.9
157kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_el. 138.0.0.9
157kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_en. 138.0.0.10
157kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_en_ 138.0.0.9
157kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_es. 138.0.0.9
157kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_fi. 138.0.0.9
157kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_fr. 138.0.0.9
158kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_fr_ 138.0.0.9
157kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_he. 138.0.0.9
389kb.
AuthKitWin23.08.2018
appleapplicationsupport_authkitwin.resources_hi. 138.0.0.9
157kb.
AuthKitWin23.08.2018
Send message