OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaspnet_rc.chs.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Microsoft .NET Fh¶gubЇsѓX/f СS^ 0SafeSync Ў‹pehV=0
Kích thước tập tin: 28 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2002 00:05
Tập tin phiên bản: 1.0.3705.0
Nội bộ tên: aspnet_rc.dll
Tên file gốc: aspnet_rc.dll
Tên sản phẩm: Microsoft (R) .NET Fh¶g
Sản phẩm phiên bản: 1.0.3705.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt aspnet_rc.chs.dll:


Sao chép tập tin aspnet_rc.chs.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu aspnet_rc.chs.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép aspnet_rc.chs.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép aspnet_rc.chs.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 aspnet_rc.chs.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


aspnet:
aspnet_filter.dll 1.0.3705.6060
20kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=013.04.2008
aspnet_isapi.dll 1.0.3705.6060
196kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=013.04.2008
aspnet_rc.cht.dll 1.0.3705.0
28kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=029.01.2002
aspnet_rc.es.dll 1.0.3705.0
28kb.
El entorno de compilaciуn de Microsoft .NET Framework es la versiуn comercial. Contador SafeSync=014.02.2002
aspnet_rc.fr.dll 1.0.3705.0
28kb.
L'environnement de gйnйration de Microsoft .NET Framework est une version commerciale. Compteur SafeSync=018.02.2002
aspnet_rc.ger.dll 1.0.3705.0
28kb.
Microsoft .NET Framework-Buildumgebung ist Verkaufsversion. SafeSync counter=022.02.2002
aspnet_rc.it.dll 1.0.3705.0
28kb.
Versione finale dell'ambiente di generazione Microsoft .NET Framework. SafeSync counter=006.03.2002
aspnet_rc.ja.dll 1.0.3705.0
28kb.
Microsoft .NET Framework build environment is Retail. SafeSync counter=025.01.2002
aspnet_rc.kor.dll 1.0.3705.0
28kb.
Microsoft .NET Framework29.01.2002
aspnet_rc.dll 1.0.3705.0
28kb.
Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=004.01.2002
aspnetmmcext.dll 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
487kb.
.NET Framework
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
microsoft.web.management.aspnet.resources.dll 6.1.7600.16385
7kb.
12.04.2011
microsoft.web.management.aspnetclient.resources. 6.1.7600.16385
100kb.
12.04.2011
aspnet_compiler.resources (2).dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
11kb.
aspnet_compiler.exe
Flavor=Retail
12.04.2011
aspnet_compiler.resources (3).dll 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
11kb.
aspnet_compiler.exe
Flavor=Retail
12.04.2011
aspnet_compiler.resources.dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
11kb.
aspnet_compiler.exe
Flavor=Retail
12.04.2011
aspnet_rc (2).dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
86kb.
Flavor=Retail12.04.2011
aspnet_rc.dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
86kb.
Flavor=Retail12.04.2011
aspnet_regbrowsers.resources (2).dll 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
6kb.
aspnet_regbrowsers.exe
Flavor=Retail
12.04.2011
Send message