OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênasusipnl.dll

Thể loại: асус
Mô tả: ASUSIPNL
Detect ASUS iPanel Device
Kích thước tập tin: 32 Kb
Ngày tập tin: 06.05.2004 01:26
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 1
Nội bộ tên: ASUSIPNL
Tên file gốc: ASUSIPNL.dll
Tên sản phẩm: ASUS ASUSIPNL
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 1
Tên công ty: AsusTek Computer Inc.,
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt asusipnl.dll:


Sao chép tập tin asusipnl.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu asusipnl.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép asusipnl.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép asusipnl.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 asusipnl.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message