OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênasussetup (10).exe

Thể loại: ASUS
Mô tả: AsusSetup
Kích thước tập tin: 1.16 Mb
Ngày tập tin: 08.09.2010 16:12
Tập tin phiên bản: 2.0.17.3
Nội bộ tên: AsTaskSchedule
Tên file gốc: AsTaskSchedule
Tên sản phẩm: AsTaskSc
Sản phẩm phiên bản: 2.0.17.3
Tên công ty: ASUSTeK Computer Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt asussetup (10).exe:


Sao chép tập tin asussetup (10).exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu asussetup (10).exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép asussetup (10).exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép asussetup (10).exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 asussetup (10).exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
asussetup (10).ini
1kb.
28.06.2011
asussetup (10).ini
3kb.
26.08.2010
asussetup (11).ini
1kb.
28.06.2011
asussetup (11).ini
2kb.
04.08.2010
asussetup (12).ini
1kb.
21.06.2011
asussetup (12).ini
3kb.
24.07.2010
asussetup (13).ini
3kb.
21.06.2011
asussetup (13).ini
3kb.
23.07.2010
asussetup (14).ini
1kb.
21.06.2011
asussetup (14).ini
3kb.
03.06.2010
asussetup (15).ini
1kb.
13.06.2011
asussetup (15).ini
1kb.
21.05.2010
asussetup (16).ini
2kb.
03.06.2011
asussetup (16).ini
1kb.
21.05.2010
asussetup (17).ini
1kb.
13.04.2011
asussetup (18).ini
2kb.
13.04.2011
asussetup (18).ini
1kb.
21.05.2010
asussetup (19).ini
2kb.
11.03.2011
asussetup (2).ini
2kb.
20.07.2011

asussetup:
asussetup.ini
2kb.
17.08.2011
asussetup (49).exe 2.0.17.2
1189kb.
AsusSetup12.08.2010
asussetup (59).exe 2.0.11.8
1044kb.
20.05.2010
asussetup (60).exe 2.0.16.17
1089kb.
AsTaskSchedule20.05.2010
asussetup (72).exe 2.0.14.13
1059kb.
AsTaskSchedule14.08.2009
asussetup (21).ini
2kb.
11.03.2011
asussetup (25).ini
3kb.
24.01.2011
asussetup (26).ini
2kb.
30.11.2010
asussetup (27).ini
2kb.
25.10.2010
Send message