OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênati.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: ATI Display Driver
Kích thước tập tin: 93.88 Kb
Ngày tập tin: 17.08.2001 15:55
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
Nội bộ tên: ati.dll
Tên file gốc: ati.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt ati.dll:


Sao chép tập tin ati.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ati.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ati.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ati.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ati.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ati2cqag.dll 6.14.10.0233
224kb.
Central Memory Manager / Queue Server Module04.08.2004
ati2cqag.dll 6.14.10.0269
333kb.
Central Memory Manager / Queue Server Module24.03.2005
ati2cqag.dll 6.14.10.0313
276kb.
Central Memory Manager / Queue Server Module03.05.2006
ati2cqag.dll 6.14.10.0309
252kb.
Central Memory Manager / Queue Server Module25.01.2006
ati2draa.dll 5.10.2280.110 (ReleasedBinaries.010715-1631)
260kb.
ATI RAGE 128 WindowsNT Display Driver17.08.2001
ati2drad.dll 6.14.3655.6024
181kb.
ATI2DRAD Display Driver17.02.2007
ati2dvaa.dll 6.13.10.5019
369kb.
ATI RAGE 128 WindowsNT Display Driver04.08.2004
ati2dvag.dll 6.14.10.6462
197kb.
ATI Radeon WindowsNT Display Driver04.08.2004
ati2dvag.dll 6.14.10.6509
334kb.
ATI Radeon WindowsNT Display Driver17.02.2007
ati2dvag.dll 6.14.10.6614
252kb.
ATI Radeon WindowsNT Display Driver03.05.2006
ati2dvag.dll 6.14.10.6599
250kb.
ATI Radeon WindowsNT Display Driver25.01.2006
ati2edxx (2).dll 6, 14, 10, 2514
43kb.
ati2edxx06.04.2012
ati2edxx.dll 6, 14, 10, 2514
43kb.
ati2edxx06.04.2012
ati2edxx.dll 6, 14, 10, 2500
41kb.
ati2edxx03.05.2006
ati2edxx.dll 6, 14, 10, 2500
41kb.
ati2edxx25.01.2006
ati2erec (2).dll 1.0.0.24
52kb.
eRecord Message Resource File
Resource file that holds eRecord messages.
06.04.2012
ati2erec.dll 1.0.0.24
52kb.
eRecord Message Resource File
Resource file that holds eRecord messages.
06.04.2012
ati2erec.dll 1.0.0.4
40kb.
eRecord Message Resource File
Resource file that holds eRecord messages.
03.05.2006
ati2evxx.dll 6.14.10.4132
60kb.
ATI External Event Utility DLL Module03.05.2006

ati:
datime.dll 6.03.01.0148
162kb.
TIME14.04.2008
atidrab.dll 5.01.2195.5012 (ReleasedBinaries.010718-0005)
374kb.
ATI2DRAB Display Driver17.08.2001
atidrae.dll 5.1.2493.0 (Lab01_N(ericks).010612-1818)
134kb.
ATIRAGE Display Driver17.08.2001
atidvag.dll 5.10.2280.105 (ReleasedBinaries.010715-1631)
371kb.
ATI RADEON WindowsNT Display Driver17.08.2001
atidvai.dll 5.10.2280.1028 (ReleasedBinaries.010715-1631)
262kb.
M3 WindowsNT Display Driver17.08.2001
atiraged.dll 5.1.2493.0 (Lab01_N(ericks).010612-1818)
102kb.
ATIRAGE Display Driver17.08.2001
msrating.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
143kb.
Internet Ratings and Local User Management DLL14.04.2008
ati3d1ag.dll 6.14.10.4071
850kb.
Radeon (R100 Family) Windows XP DirectDraw/Direct3D Universal Driver
SpecialBuild: DevStudio Build
04.08.2004
ati3d2ag.dll 6.14.10.4071
1033kb.
Radeon (R200 Family) Windows XP DirectDraw/Direct3D Universal Driver
SpecialBuild: DevStudio Build
04.08.2004
ati3duag.dll 6.14.10.0231
1845kb.
Radeon (R300 Family) Windows 2000 DirectDraw/Direct3D Universal Driver
PrivateBuild: Built by swtools on CNBA06W1 on 05/28/04 at 16:23
SpecialBuild: DevStudio Build
04.08.2004
ativtmxx.dll 6.14.10.6238
32kb.
ATI Overlay Theater Mode Provider04.08.2004
ativvaxx.dll 6.14.01.0009
505kb.
Radeon Video Acceleration Universal Driver
Radeon Windows 2000/XP Video Acceleration Universal Driver
PrivateBuild: Built by swtools on CNBA06W1 on 05/28/04 at 16:14
SpecialBuild: DevStudio Build
04.08.2004
system.configuration.install.resources.chs.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.cht.dll 1.0.3300.0
24kb.
29.01.2002
system.configuration.install.resources.es.dll 1.0.3300.0
16kb.
14.02.2002
Send message