OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênavifil32.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Microsoft AVI File support library
Kích thước tập tin: 111 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: AVIFIL32.DLL
Tên file gốc: AVIFIL32.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt avifil32.dll:


Sao chép tập tin avifil32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu avifil32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép avifil32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép avifil32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 avifil32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
avifil32 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
106kb.
Microsoft AVI File support library14.07.2009
avifil32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
83kb.
Microsoft AVI File support library14.04.2008
avifil32.dll 5.2.3790.4625 (srv03_sp2_qfe.091124-1207)
127kb.
Microsoft AVI File support library26.11.2009
avifil32.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
90kb.
Microsoft AVI File support library21.11.2010

avifil:
wavifil32.dll 5.2.3790.4625 (srv03_sp2_qfe.091124-1207)
84kb.
Microsoft AVI File support library26.11.2009
avifile.dll
107kb.
13.11.2013
Send message