OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênaviplug.dll

Mô tả: VEGAS Video For Windows 2 File Format
Kích thước tập tin: 0.66 Mb
Ngày tập tin: 09.11.2022 03:49
Tập tin phiên bản: Version 17.0 (Build 421)
Nội bộ tên: avi2plug.DLL
Tên file gốc: avi2plug.DLL
Tên sản phẩm: VEGAS Video For Windows 2 File Format
Sản phẩm phiên bản: Version 17.0 (Build 421)
Tên công ty: MAGIX Computer Products Intl. Co.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt aviplug.dll:


Sao chép tập tin aviplug.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu aviplug.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép aviplug.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép aviplug.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 aviplug.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
aviplug (1).dll Version 1.2 (Build 1235)
980kb.
Sony Video For Windows 2 File Format02.02.2022
aviplug (2).dll Version 1.2 (Build 12639)
557kb.
Sony Video For Windows 2 File Format03.01.2011
aviplug.dll Version 1.2 (Build 4129)
1101kb.
Sony Video For Windows 2 File Format03.01.2011
aviplug.dll
120kb.
07.07.2016
aviplug.dll Version 11.0 (Build 370)
574kb.
Sony Video For Windows 2 File Format20.01.2018
aviplug.dll Version 16.0 (Build 361)
670kb.
VEGAS Video For Windows 2 File Format22.03.2019
aviplug.dll Version 19.0 (Build 458)
669kb.
VEGAS Video For Windows 2 File Format15.01.2022
aviplug.dll Version 17.0 (Build 321)
671kb.
VEGAS Video For Windows 2 File Format22.01.2022
aviplug.dll Version 1.2 (Build 4130)
1109kb.
VEGAS Video For Windows 2 File Format24.03.2022
aviplug.dll Version 19.0 (Build 381)
669kb.
VEGAS Video For Windows 2 File Format28.03.2022
aviplug.dll Version 16.0 (Build 248)
670kb.
VEGAS Video For Windows 2 File Format28.03.2022
aviplug.dll 3.0.16
15799kb.
LibVLC plugin30.03.2022
aviplug.dll Version 17.0 (Build 284)
671kb.
VEGAS Video For Windows 2 File Format11.04.2022
aviplug.dll Version 19.0 (Build 341)
669kb.
VEGAS Video For Windows 2 File Format26.04.2022
aviplug.dll 2.2.6
14587kb.
LibVLC plugin18.05.2022
aviplug.dll Version 1.2 (Build 13397) 64-bit
679kb.
MAGIX Video For Windows 2 File Format20.06.2022
aviplug.dll Version 13.0 (Build 290) 64-bit
616kb.
Sony Video For Windows 2 File Format23.06.2022
aviplug.dll Version 1.2 (Build 9787)
2948kb.
Sony Video For Windows 2 File Format28.08.2022
aviplug.dll Version 13.0 (Build 310) 64-bit
616kb.
Sony Video For Windows 2 File Format04.10.2022

aviplug:
xaviplug.dll Version 15.0 (Build 416)
638kb.
VEGAS Video For Windows 2 File Format16.06.2022
Send message