OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênavresample-lav-4.dll

Thể loại: K-Lite Codec Pack
Mô tả: Libav audio resampling library
Kích thước tập tin: 152.5 Kb
Ngày tập tin: 05.04.2020 17:33
Tập tin phiên bản: 4.0.0
Nội bộ tên: libavresample
Tên file gốc: avresample-lav-4.dll
Tên sản phẩm: FFmpeg
Sản phẩm phiên bản: git-2018-04-18-c121ef9107
Tên công ty: FFmpeg Project
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt avresample-lav-4.dll:


Sao chép tập tin avresample-lav-4.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu avresample-lav-4.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép avresample-lav-4.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép avresample-lav-4.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 avresample-lav-4.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
avresample-lav-4.dll 4.0.0
158kb.
Libav audio resampling library05.04.2020

avresample:
avresample-lav-0.dll
108kb.
20.07.2012
libavresample-4.dll
578kb.
30.12.2022
Send message