OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênavutil-lav-51.dll

Thể loại: K-lite Codec Pack x64
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 242.8 Kb
Ngày tập tin: 20.07.2012 02:50
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt avutil-lav-51.dll:


Sao chép tập tin avutil-lav-51.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu avutil-lav-51.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép avutil-lav-51.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép avutil-lav-51.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 avutil-lav-51.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


avutil:
avutil-ics-51.dll
206kb.
19.06.2012
avutil-50.dll
95kb.
16.03.2012
avutil-51.dll
115kb.
04.07.2012
avutil-51.dll
133kb.
07.10.2011
avutil-51.dll
120kb.
05.10.2012
avutil-51.dll
136kb.
01.08.2012
avutil-50.dll
120kb.
19.01.2011
avutil-50.dll
127kb.
12.05.2011
avutil-49.dll
20kb.
02.11.2006
avutil-50.dll
102kb.
07.03.2015
avutil-ics-56.dll 56.7.101
475kb.
FFmpeg utility library05.04.2020
avutil-ics-56.dll 56.7.101
532kb.
FFmpeg utility library05.04.2020
avutil-lav-56.dll 56.13.100
487kb.
FFmpeg utility library05.04.2020
avutil-lav-56.dll 56.13.100
545kb.
FFmpeg utility library05.04.2020
avutil.dll
56kb.
10.04.2013
avutil-55.dll
362kb.
16.11.2018
avutil-ttv-51.dll
241kb.
11.01.2022
avutil-56.dll
442kb.
02.07.2019
avutil-51.dll
123kb.
22.01.2022
Send message