OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênavutil-lav-56.dll

Thể loại: K-Lite Codec Pack
Mô tả: FFmpeg utility library
Kích thước tập tin: 486.5 Kb
Ngày tập tin: 05.04.2020 17:29
Tập tin phiên bản: 56.13.100
Nội bộ tên: libavutil
Tên file gốc: avutil-lav-56.dll
Tên sản phẩm: FFmpeg
Sản phẩm phiên bản: git-2018-04-18-c121ef9107
Tên công ty: FFmpeg Project
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt avutil-lav-56.dll:


Sao chép tập tin avutil-lav-56.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu avutil-lav-56.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép avutil-lav-56.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép avutil-lav-56.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 avutil-lav-56.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
avutil-lav-56.dll 56.13.100
545kb.
FFmpeg utility library05.04.2020

avutil:
avutil-ics-51.dll
206kb.
19.06.2012
avutil-lav-51.dll
243kb.
20.07.2012
avutil-50.dll
95kb.
16.03.2012
avutil-51.dll
115kb.
04.07.2012
avutil-51.dll
133kb.
07.10.2011
avutil-51.dll
120kb.
05.10.2012
avutil-51.dll
136kb.
01.08.2012
avutil-50.dll
120kb.
19.01.2011
avutil-50.dll
127kb.
12.05.2011
avutil-49.dll
20kb.
02.11.2006
avutil-50.dll
102kb.
07.03.2015
avutil-ics-56.dll 56.7.101
475kb.
FFmpeg utility library05.04.2020
avutil-ics-56.dll 56.7.101
532kb.
FFmpeg utility library05.04.2020
Send message