OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênawt.dll

Thể loại: Zend Studio
Mô tả: Java(TM) Platform SE binary
Kích thước tập tin: 1.16 Mb
Ngày tập tin: 07.05.2012 14:06
Tập tin phiên bản: 6.0.310.5
Nội bộ tên: awt
Tên file gốc: awt.dll
Tên sản phẩm: Java(TM) Platform SE 6 U31
Sản phẩm phiên bản: 6.0.310.5
Tên công ty: Sun Microsystems, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt awt.dll:


Sao chép tập tin awt.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu awt.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép awt.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép awt.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 awt.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
awt (2).dll 7.0.60.23
1461kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
awt.dll 1, 1, 2, 1
984kb.
winawt30.08.2005
awt.dll 6.0.200.2
1186kb.
Java(TM) Platform SE binary03.07.2012
awt.dll 1, 1, 2, 1
972kb.
winawt05.08.2010
awt.dll 1, 1, 2, 1
948kb.
winawt16.09.2003
awt.dll 7.0.60.23
1461kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
awt.dll 10.0.1
1493kb.
Java(TM) Platform SE binary04.04.2020

awt:
jawt.dll 6.0.200.2
11kb.
Java(TM) Platform SE binary03.07.2012
jawt.dll
20kb.
05.08.2010
jawt.dll 6.0.310.5
5kb.
Java(TM) Platform SE binary07.05.2012
jawt (2).dll 7.0.60.23
13kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
jawtaccessbridge-64 (2).dll 2, 0, 7, 0
14kb.
AccessBridge 2.0.315.11.2012
jawtaccessbridge-64.dll 2, 0, 7, 0
14kb.
AccessBridge 2.0.315.11.2012
jawt.dll 7.0.60.23
13kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
jawt.dll 10.0.1
15kb.
Java(TM) Platform SE binary04.04.2020
Send message