OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênb06engine.ini

Thể loại: Race Driver GRID
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 29.27 Kb
Ngày tập tin: 08.04.2008 08:54
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt b06engine.ini:


Sao chép tập tin b06engine.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu b06engine.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép b06engine.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép b06engine.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 b06engine.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


engine:
iuengine.dll 5.4.3790.5512 (xpsp.080413-0852)
187kb.
Windows Update Control Engine14.04.2008
smiengine.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
681kb.
WMI Configuration Core09.07.2012
smiengine.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
912kb.
WMI Configuration Core21.11.2010
smiengine.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
681kb.
WMI Configuration Core21.11.2010
engine.dll 5.0.0.482
1024kb.
FineReader Engine05.08.2012
microsoft.build.engine.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
698kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
webengine (2).dll 4.0.30319.272 (RTMGDR.030319-2700)
15kb.
Microsoft ASP.NET ISAPI Shim DLL
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD219
26.12.2011
webengine (3).dll 2.0.50727.5710 (QFE.050727-5700)
729kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (4).dll 2.0.50727.5710 (QFE.050727-5700)
427kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (5).dll 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
427kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (6).dll 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
427kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (7).dll 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
729kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine (8).dll 2.0.50727.5456 (Win7SP1GDR.050727-5400)
729kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
26.12.2011
webengine.dll 4.0.30319.272 (RTMGDR.030319-2700)
16kb.
Microsoft ASP.NET ISAPI Shim DLL
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
26.12.2011
webengine4 (2).dll 4.0.30319.272 (RTMGDR.030319-2700)
485kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD219
26.12.2011
webengine4.dll 4.0.30319.272 (RTMGDR.030319-2700)
705kb.
Microsoft ASP.NET Support DLL
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD223
26.12.2011
engine.dll 1.0.0.0
8kb.
Windows Vista API Implementation (Energy Lite)
This library is for non-commercial use only!
SpecialBuild: 29eed440-08a7-11db-9cd8-0800200c9a66
10.10.2011
microsoft.build.engine.resources (2).dll 3.5.30729.4926 built by: NetFXw7
80kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD227
12.04.2011
microsoft.build.engine.resources (3).dll 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
80kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD247
12.04.2011
microsoft.build.engine.resources.dll 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
80kb.
Microsoft.Build.Engine.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD248
12.04.2011
Send message