OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênb18ed5b7-4fac-4c2b-840e-58befb419617.dll

Thể loại: Ship Simulator 2006
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 236 Kb
Ngày tập tin: 17.10.2005 15:28
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt b18ed5b7-4fac-4c2b-840e-58befb419617.dll:


Sao chép tập tin b18ed5b7-4fac-4c2b-840e-58befb419617.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu b18ed5b7-4fac-4c2b-840e-58befb419617.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép b18ed5b7-4fac-4c2b-840e-58befb419617.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép b18ed5b7-4fac-4c2b-840e-58befb419617.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 b18ed5b7-4fac-4c2b-840e-58befb419617.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


fac:
coderefactor.dll 1.0.0.0
41kb.
CodeRefactor
Code Refactor Plugin For FlashDevelop.
22.12.2011
facebook.dll 1, 0, 0, 3
550kb.
09.08.2012
shpafact (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
18kb.
Windows Shell LUA/PA Elevation Factory Dll14.07.2009
networkitemfactory (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
52kb.
NetworkItem Factory14.07.2009
shpafact (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
14kb.
Windows Shell LUA/PA Elevation Factory Dll14.07.2009
networkitemfactory (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
40kb.
NetworkItem Factory14.07.2009
subsurface.dll 3.9.1.37
303kb.
mental ray22.02.2011
gdxdatainterface.dll 16, 0, 14000, 0000
116kb.
GdxDataInterface20.01.2011
facebook.dll 1, 1, 6, 6
1001kb.
facebook11.08.2012
adfactry.dll 3.00.01
454kb.
Active Delivery Factory03.07.2012
connectifyplugininterface.dll 1.0.0.0
25kb.
ConnectifyPluginInterface07.07.2012
agentinterface.dll 15.0.4.498
6962kb.
02.10.2012
extensisplugininterface.dll 15.0.4.498
5575kb.
Supports communication between ExtensisFontManagement plug-ins and FMCore.exe02.10.2012
extensisplugininterfacex64.dll 15.0.4.498
7607kb.
Supports communication between ExtensisFontManagement plug-ins and FMCore.exe02.10.2012
kface.dll
224kb.
10.10.2012
kipiplugin_facebook.dll
307kb.
10.10.2012
plasma-geolocation-interface.dll
43kb.
08.10.2012
solidcontrolifaces.dll
61kb.
08.10.2012
qa_auth_interface.dll 5.5.25a.0
118kb.
08.10.2012
xpsfactorymananagedclasses.dll 18.0.11415.100
31kb.
XPSFactoryManagedClasses14.08.2011
Send message