OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênb3dlib.dll

Thể loại: Blade of Darkness
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 28.04 Kb
Ngày tập tin: 16.01.2001 18:25
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt b3dlib.dll:


Sao chép tập tin b3dlib.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu b3dlib.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép b3dlib.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép b3dlib.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 b3dlib.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


dlib:
a3dlibs.dll 9.2.0.112
1860kb.
A3DLIB Dynamic Link Library28.03.2011
a3dlibs.dll 9.2.0.112
2382kb.
A3DLIB Dynamic Link Library28.03.2011
pcdlib32.dll 3, 0, 0, 0
208kb.
PCDLIB3228.05.2008
vstdlib.dll
34kb.
28.03.2007
vstdlib_s.dll 3, 0, 0, 1
430kb.
03.06.2011
vstdlib.dll 3, 0, 0, 1
333kb.
14.09.2009
vstdlib_s (2).dll 3, 0, 0, 1
357kb.
14.09.2009
vstdlib_s.dll 3, 0, 0, 1
381kb.
16.09.2009
zendlib.dll 1.0.0
385kb.
07.05.2012
vstdlib.dll
80kb.
16.11.2004
vstdlib.dll
161kb.
30.04.2008
vstdlib_s.dll 3, 0, 0, 1
338kb.
03.05.2008
vstdlib.dll
181kb.
03.06.2009
vstdlib_s.dll 3, 0, 0, 1
362kb.
03.06.2009
vstdlib (2).dll
116kb.
25.05.2006
vstdlib_s (2).dll 3, 0, 0, 1
224kb.
25.05.2006
vstdlib.dll
156kb.
10.10.2007
vstdlib_s.dll 3, 0, 0, 1
301kb.
10.10.2007
ilpointcloudlib.dll
680kb.
10.10.2008
xpadlib.dll
117kb.
01.09.2009
Send message