OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênb4b929bc-693d-480d-a96f-aed37b22d86a.dll

Thể loại: Ship Simulator 2006
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 8 Kb
Ngày tập tin: 17.10.2005 14:48
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt b4b929bc-693d-480d-a96f-aed37b22d86a.dll:


Sao chép tập tin b4b929bc-693d-480d-a96f-aed37b22d86a.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu b4b929bc-693d-480d-a96f-aed37b22d86a.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép b4b929bc-693d-480d-a96f-aed37b22d86a.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép b4b929bc-693d-480d-a96f-aed37b22d86a.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 b4b929bc-693d-480d-a96f-aed37b22d86a.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


aed:
devexpress.xtraeditors.v10.1.dll 10.1.7.10307
1640kb.
DevExpress.XtraEditors
Extended Controls
22.02.2011
kipiplugin_metadataedit.dll
631kb.
10.10.2012
4df6baf0-3aed-407a-926f-35b2bbb62d0c.dll
48kb.
03.03.2009
devexpress.xtraeditors.v11.2.dll 11.2.11.0
1972kb.
DevExpress.XtraEditors
Extended Controls
22.10.2015
Send message