OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênb5dfe3f9-cc62-4ad3-b1d4-7d46e2b8fe64.dll

Thể loại: Ship Simulator 2006
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 11 Kb
Ngày tập tin: 12.10.2006 11:57
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt b5dfe3f9-cc62-4ad3-b1d4-7d46e2b8fe64.dll:


Sao chép tập tin b5dfe3f9-cc62-4ad3-b1d4-7d46e2b8fe64.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu b5dfe3f9-cc62-4ad3-b1d4-7d46e2b8fe64.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép b5dfe3f9-cc62-4ad3-b1d4-7d46e2b8fe64.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép b5dfe3f9-cc62-4ad3-b1d4-7d46e2b8fe64.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 b5dfe3f9-cc62-4ad3-b1d4-7d46e2b8fe64.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


dfe:
ndfetw (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
33kb.
Network Diagnostic Engine Event Interface14.07.2009
ndfetw (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
29kb.
Network Diagnostic Engine Event Interface14.07.2009
fpdfemb.dll 21107, 419
3216kb.
fpdfemb
Foxit Corporation
06.07.2012
pdfenginelight.dll 5.0 (114)
29437kb.
pdfEngineLight01.04.2012
pdfengine.dll 7.1.11328.100
211kb.
28.06.2011
dfengine.dll 3.5.372.6
661kb.
DFEngine Dynamic Link Library08.01.2009
042c6894-8b21-4723-ae83-b17dfeeb1413 (2).dll
44kb.
04.10.2006
dfengine.dll 4.0.417.24
709kb.
DFEngine Dynamic Link Library25.02.2009
ndfetw.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
42kb.
Network Diagnostic Engine Event Interface12.04.2018
Send message