OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênb64.dll

Thể loại: Crysis Maximum Edition
Mô tả: b64.dll for SecuROM
Kích thước tập tin: 107.72 Kb
Ngày tập tin: 25.10.2007 01:11
Tập tin phiên bản: 1.0.0.1
Tên sản phẩm: b64.dll for SecuROM
Sản phẩm phiên bản: 1.0.0.1
Tên công ty: Sony DADC Austria AG
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt b64.dll:


Sao chép tập tin b64.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu b64.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép b64.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép b64.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 b64.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message