OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbac7326d-6ddc-4ecf-b821-6a52c8287dc7.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 7.5 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 12:44
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bac7326d-6ddc-4ecf-b821-6a52c8287dc7.dll:


Sao chép tập tin bac7326d-6ddc-4ecf-b821-6a52c8287dc7.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bac7326d-6ddc-4ecf-b821-6a52c8287dc7.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bac7326d-6ddc-4ecf-b821-6a52c8287dc7.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bac7326d-6ddc-4ecf-b821-6a52c8287dc7.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bac7326d-6ddc-4ecf-b821-6a52c8287dc7.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bac7326d-6ddc-4ecf-b821-6a52c8287dc7.dll
7kb.
17.10.2005

bac:
colbact.dll 2001.12.4414.700
59kb.
14.04.2008
colbact.dll 2001.12.4720.4045 (srv03_sp2_qfe.070321-2337)
95kb.
COM+23.03.2007
wcolbact.dll 2001.12.4720.4045 (srv03_sp2_qfe.070321-2337)
57kb.
COM+23.03.2007
webaccesslib.dll 1.0.0.19
281kb.
Scripting components webaccesslib02.03.2011
microsoft.backgroundintelligenttransfer.manageme 6.1.7600.16385
9kb.
12.04.2011
microsoft.backgroundintelligenttransfer.manageme 7.5.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
102kb.
Microsoft Windows BITS Managed Library21.11.2010
microsoft.backgroundintelligenttransfer.manageme 7.5.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
107kb.
Microsoft Windows BITS Managed Library21.11.2010
microsoft.mediacenter.playback (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
112kb.
Microsoft Media Center Playback Assembly21.11.2010
microsoft.mediacenter.playback.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
112kb.
Microsoft Media Center Playback Assembly21.11.2010
microsoft.backgroundintelligenttransfer.manageme 6.1.7600.16385
56kb.
Microsoft Windows PowerShell Background Intelligent Transfer Commands14.07.2009
timedatemuicallback (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
10kb.
Time Date Control UI Language Change plugin14.07.2009
msrdpwebaccess (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
51kb.
Microsoft Remote Desktop Services Web Access Control14.07.2009
colbact (2).dll 2001.12.8530.16385 (win7_rtm.090713-1255)
79kb.
COM+14.07.2009
timedatemuicallback (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
8kb.
Time Date Control UI Language Change plugin14.07.2009
msrdpwebaccess (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
44kb.
Microsoft Remote Desktop Services Web Access Control14.07.2009
colbact (2).dll 2001.12.8530.16385 (win7_rtm.090713-1255)
62kb.
COM+14.07.2009
microsoft.directx.audiovideoplayback.dll 5.04.00.2904
52kb.
Microsoft Managed AudioVideoPlayback18.03.2005
perfstringbackup (2).ini
1581kb.
11.08.2012
perfstringbackup.ini
1603kb.
13.09.2012
pabackup.exe 13.0.8.1
5010kb.
PowerArchiver Backup 201219.09.2012
Send message