OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbackbas.dll

Thể loại: 1cv82
Mô tả: backbas
1C:Enterprise 8.2 BackBas component
Kích thước tập tin: 1.87 Mb
Ngày tập tin: 10.04.2012 06:53
Tập tin phiên bản: 8.2.15.310
Nội bộ tên: backbas
Tên file gốc: backbas.dll
Tên sản phẩm: 1C:Enterprise 8.2
Sản phẩm phiên bản: 8.2.15.310
Tên công ty: 1C
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt backbas.dll:


Sao chép tập tin backbas.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu backbas.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép backbas.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép backbas.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 backbas.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message