OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbantam.dll

Thể loại: Delphi 7 Studio Enterprise
Mô tả: Borland Locale Engine
Kích thước tập tin: 99 Kb
Ngày tập tin: 20.08.2002 18:38
Tập tin phiên bản: 01.008
Nội bộ tên: Bantam
Sản phẩm phiên bản: 01.000
Tên công ty: Borland International
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt bantam.dll:


Sao chép tập tin bantam.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bantam.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bantam.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bantam.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bantam.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message