OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbaseeditor.ini

Thể loại: Batman Arkham Asylum
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 32.97 Kb
Ngày tập tin: 23.05.2009 21:35
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt baseeditor.ini:


Sao chép tập tin baseeditor.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu baseeditor.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép baseeditor.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép baseeditor.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 baseeditor.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
baseeditor.ini
48kb.
09.10.2012
baseeditor.ini
36kb.
09.10.2012
baseeditor.ini
35kb.
01.12.2008
baseeditor.ini
37kb.
04.11.2008
baseeditor.ini
15kb.
05.01.2008
baseeditor.ini
34kb.
22.09.2007
baseeditor.ini
35kb.
17.03.2009
baseeditor.ini
35kb.
22.10.2009
baseeditor.ini
34kb.
24.10.2008
baseeditorkeybindings.ini
5kb.
09.10.2012
baseeditorkeybindings.ini
5kb.
09.10.2012
baseeditorkeybindings.ini
4kb.
01.12.2008
baseeditorkeybindings.ini
4kb.
03.06.2008
baseeditorusersettings.ini
11kb.
09.10.2012
baseeditorusersettings.ini
9kb.
09.10.2012
baseeditorusersettings.ini
1kb.
01.12.2008
baseeditorusersettings.ini
2kb.
03.06.2008
baseeditorusersettings.ini
9kb.
23.05.2009
baseeditorusersettings.ini
1kb.
31.07.2007

baseeditor:
baseeditorusersettings.ini
1kb.
17.03.2009
Send message