OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbasesrv.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Windows NT BASE API Server DLL
Kích thước tập tin: 62.5 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: basesrv
Tên file gốc: basesrv
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt basesrv.dll:


Sao chép tập tin basesrv.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu basesrv.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép basesrv.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép basesrv.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 basesrv.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
basesrv (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
52kb.
Windows NT BASE API Server DLL14.07.2009
basesrv.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
52kb.
Windows NT BASE API Server DLL14.04.2008
basesrv.dll 5.2.3790.4425 (srv03_sp2_qfe.081211-1204)
74kb.
Windows NT BASE API Server DLL12.12.2008
basesrv.dll 10.0.19041.1 (WinBuild.160101.0800)
70kb.
Windows NT BASE API Server DLL15.02.2022
basesrv.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
52kb.
Windows NT BASE API Server DLL04.08.2004
basesrv.dll 4.00
38kb.
Windows NT BASE API Server DLL22.09.1995
Send message