OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbaseui.ini

Thể loại: Batman Arkham Asylum
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 1.63 Kb
Ngày tập tin: 23.05.2009 21:35
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt baseui.ini:


Sao chép tập tin baseui.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu baseui.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép baseui.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép baseui.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 baseui.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
baseui.ini
2kb.
09.10.2012
baseui.ini
2kb.
09.10.2012
baseui.ini
2kb.
01.12.2008
baseui.ini
2kb.
03.06.2008
baseui.ini
1kb.
05.10.2007
baseui.ini
1kb.
17.03.2009
Send message