OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbc052c38-2d5d-4f0c-a0ca-654d0afc584a.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 23 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:11
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bc052c38-2d5d-4f0c-a0ca-654d0afc584a.dll:


Sao chép tập tin bc052c38-2d5d-4f0c-a0ca-654d0afc584a.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bc052c38-2d5d-4f0c-a0ca-654d0afc584a.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bc052c38-2d5d-4f0c-a0ca-654d0afc584a.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bc052c38-2d5d-4f0c-a0ca-654d0afc584a.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bc052c38-2d5d-4f0c-a0ca-654d0afc584a.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


afc:
lxaafcic.dll 1, 0, 0, 1
132kb.
Lexmark Z42 System Driver HBP Formatter
Written by Lexmark CPD System Drivers
17.08.2001
lxcafcic.dll 1, 0, 0, 1
156kb.
Lexmark Z11 System Driver HBP Formatter
Written by Lexmark CPD System Drivers
17.08.2001
lxmafcic.dll 1, 0, 0, 1
124kb.
Written by Lexmark CPD System Drivers17.08.2001
lxaafcic.dll 1, 0, 7, 0
33kb.
Lexmark Z42 System Driver HBP Formatter
Written by Lexmark CPD System Drivers
24.03.2005
lxcafcic.dll 1, 0, 7, 0
54kb.
Lexmark Z11 System Driver HBP Formatter
Written by Lexmark CPD System Drivers
24.03.2005
lxmafcic.dll 1, 0, 7, 0
29kb.
Written by Lexmark CPD System Drivers24.03.2005
a1617bea-2e4a-4a92-b235-509245665afc.dll
9kb.
03.03.2009
912d44d8-53cb-4afc-8286-6601b2e67be7.dll
7kb.
17.10.2005
a1617bea-2e4a-4a92-b235-509245665afc.dll
8kb.
12.10.2006
d0703b82-cc0f-4b4a-8afc-08124b0ada6c.dll
11kb.
12.10.2006
aafcoapi.dll 1.1.3.0
2868kb.
Advanced Authoring Format API
www.aafassociation.org
26.07.2010
Send message