OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbcastdvr.proxy.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Broadcast DVR Proxy
Kích thước tập tin: 246.5 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: Broadcast DVR Proxy
Tên file gốc: bcastdvr.proxy.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bcastdvr.proxy.dll:


Sao chép tập tin bcastdvr.proxy.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bcastdvr.proxy.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bcastdvr.proxy.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bcastdvr.proxy.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bcastdvr.proxy.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


bcastdvr:
bcastdvrbroker.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
103kb.
Windows Runtime BcastDVRBroker DLL12.04.2018
bcastdvrclient.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
377kb.
Windows Runtime BcastDVRClient DLL12.04.2018
bcastdvrcommon.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
229kb.
Windows Runtime BcastDVRCommon DLL12.04.2018
bcastdvruserservice.dll 10.0.17134.648 (WinBuild.160101.0800)
1333kb.
Broadcast DVR User Service06.03.2019
Send message