OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbcd.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: BCD DLL
Kích thước tập tin: 118.13 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: bcd.dll
Tên file gốc: bcd.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bcd.dll:


Sao chép tập tin bcd.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bcd.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bcd.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bcd.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bcd.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bcdprov (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
76kb.
Boot Configuration Data WMI Provider14.07.2009
bcdprov.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
75kb.
Boot Configuration Data WMI Provider12.04.2018
bcdsrv (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
165kb.
Boot Configuration Data COM Server21.11.2010
bcdsrv.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
165kb.
Boot Configuration Data COM Server21.11.2010
bcdsrv.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
85kb.
Boot Configuration Data COM Server12.04.2018

bcd:
spbcd (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
61kb.
BCD Sysprep Plugin21.11.2010
spbcd.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
61kb.
BCD Sysprep Plugin21.11.2010
setbcdlocale (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
62kb.
MUI Callback for Bcd21.11.2010
setbcdlocale (3).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
62kb.
MUI Callback for Bcd21.11.2010
setbcdlocale (4).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
62kb.
MUI Callback for Bcd21.11.2010
setbcdlocale.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
62kb.
MUI Callback for Bcd21.11.2010
libcdda_plugin.dll
128kb.
08.10.2012
libcdg_plugin.dll
38kb.
08.10.2012
0cc1d8c2-57eb-4427-842f-bcd32f2fccf3.dll
8kb.
03.03.2009
0cc1d8c2-57eb-4427-842f-bcd32f2fccf3.dll
8kb.
12.10.2006
2d22a627-37a2-4010-b0f2-14dabcde7956.dll
7kb.
11.12.2005
70565a26-5d32-48e1-8d15-397e887bcd9f.dll
7kb.
17.10.2005
setbcdlocale.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
81kb.
MUI Callback for Bcd12.04.2018
spbcd.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
98kb.
BCD Sysprep Plugin12.04.2018
Send message