OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbcheck.dll

Thể loại: Download Master
Mô tả: Bar Checker DLL
Kích thước tập tin: 141.32 Kb
Ngày tập tin: 15.11.2011 11:24
Tập tin phiên bản: 0.1.2.19
Nội bộ tên: bar_checker
Tên file gốc: bar_checker_dll.dll
Tên sản phẩm: Bar Checker
Sản phẩm phiên bản: 0.1.2.19
Tên công ty: Yandex LLC
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bcheck.dll:


Sao chép tập tin bcheck.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bcheck.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bcheck.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bcheck.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bcheck.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


bcheck:
webcheck.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
270kb.
Web Site Monitor14.04.2008
webcheck.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0338)
298kb.
Web Site Monitor08.03.2009
wwebcheck.dll 8.00.6001.18702 (longhorn_ie8_rtm(wmbla).090308-0339)
231kb.
Web Site Monitor08.03.2009
wwebcheck6.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
271kb.
Web Site Monitor17.02.2007
webcheck.dll 5.50.4522.1800
253kb.
Web Site Monitor20.10.2000
webcheck (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
199kb.
Web Site Monitor27.07.2012
webcheck (3).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
244kb.
Web Site Monitor27.07.2012
webcheck (4).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
244kb.
Web Site Monitor27.07.2012
webcheck.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
199kb.
Web Site Monitor27.07.2012
webcheck.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
224kb.
Web Site Monitor21.11.2010
webcheck.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
284kb.
Web Site Monitor21.11.2010
webcheck.dll 11.00.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
252kb.
Web Site Monitor12.04.2018
Send message