OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbe8c55b0-3057-4f3d-ab5a-5791eea8d946.dll

Thể loại: Audiosurf
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 8.5 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2009 13:29
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt be8c55b0-3057-4f3d-ab5a-5791eea8d946.dll:


Sao chép tập tin be8c55b0-3057-4f3d-ab5a-5791eea8d946.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu be8c55b0-3057-4f3d-ab5a-5791eea8d946.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép be8c55b0-3057-4f3d-ab5a-5791eea8d946.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép be8c55b0-3057-4f3d-ab5a-5791eea8d946.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 be8c55b0-3057-4f3d-ab5a-5791eea8d946.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


eea:
middleearth.dll 18.0.11415.100
332kb.
MiddleEarth Main Module14.08.2011
eea32a.dll 7.2.7000.6
86kb.
Dolby PCEE4 ASL Analog x8602.05.2011
eea64a.dll 7.2.7000.6
115kb.
Dolby PCEE4 ASL Analog x6402.05.2011
r4eea32a.dll 7.2.7000.5
86kb.
Dolby PCEE4 ASL Analog x8607.03.2011
r4eea64a.dll 7.2.7000.5
115kb.
Dolby PCEE4 ASL Analog x6407.03.2011
r4eea32a.dll 7.2.7000.6
86kb.
Dolby PCEE4 ASL Analog x8602.05.2011
r4eea64a.dll 7.2.7000.6
115kb.
Dolby PCEE4 ASL Analog x6402.05.2011
r4eea32a.dll 7.2.8000.13
89kb.
Dolby PCEE4 ASL Analog x8617.05.2012
r4eea64a.dll 7.2.8000.13
121kb.
Dolby PCEE4 ASL Analog x6417.05.2012
defaultaimeleeattacks.ini
16kb.
01.12.2008
f9388fdd-eeea-459f-9246-e7ac017e0062.dll
8kb.
03.03.2009
f9388fdd-eeea-459f-9246-e7ac017e0062.dll
7kb.
17.10.2005
r4eea64a.dll 7.2.8000.17
131kb.
Dolby PCEE4 ASL Analog x6429.11.2017
Send message