OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbib.dll

Mô tả: Bravo Interface Binder
Kích thước tập tin: 0.55 Mb
Ngày tập tin: 23.01.2022 20:58
Tập tin phiên bản: 1.2.03.37194
Nội bộ tên: BIB
Tên file gốc: BIB.dll
Tên sản phẩm: BIB 2016/09/17-17:22:04
Sản phẩm phiên bản: 79.577309
Tên công ty: Adobe Systems Incorporated
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bib.dll:


Sao chép tập tin bib.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bib.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bib.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bib.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bib.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bib.dll 1.2.02.12130
273kb.
Bravo Interface Binder28.03.2011
bib.dll 1.2.02.12130
371kb.
Bravo Interface Binder28.03.2011
bib.dll 1.2.02.1
108kb.
Bravo Interface Binder06.06.2011
bib.dll 1.2.02.12130
279kb.
Bravo Interface Binder02.03.2011
bib.dll 1.0.20
144kb.
Bravo Interface Binder20.01.2001
bib.dll 1.2.03.1
116kb.
Bravo Interface Binder17.03.2015
bib.dll 1.2.02.20743
297kb.
Bravo Interface Binder04.01.2013
bib.dll 1.2.44.1
116kb.
Bravo Interface Binder04.02.2022
bib.dll
253kb.
21.09.2021
bib.dll 1.2.02.20743
385kb.
Bravo Interface Binder17.08.2022
bibliotheque2.dll
20kb.
14.06.2022
biblo.dll 7.2.4.1
587kb.
03.12.2021
bibutils.dll 1.1.01.12130
237kb.
Bravo Interface Binder Utilities28.03.2011
bibutils.dll 1.1.01.12130
305kb.
Bravo Interface Binder Utilities28.03.2011
bibutils.dll 1.1.01.1
151kb.
Bravo Interface Binder Utilities06.06.2011
bibutils.dll 1.1.01.12130
244kb.
Bravo Interface Binder Utilities02.03.2011
bibutils.dll 1.1.01.1
154kb.
Bravo Interface Binder Utilities17.03.2015
bibutils.dll 1.1.01.1
188kb.
Bravo Interface Binder Utilities17.03.2015
bibutils.dll 1.1.01.20743
242kb.
Bravo Interface Binder Utilities04.01.2013

bib:
fbiblio.dll 12.0.4518.1014
80kb.
2007 Microsoft Office component26.10.2006
lobibdca.dll 14.0.4734.1000
506kb.
Microsoft Office 2010 component21.01.2010
fbiblio.dll 14.0.4730.1010
79kb.
Microsoft Office 2010 component09.01.2010
lobibdci.dll 14.0.4734.1000
202kb.
Microsoft SharePoint Foundation21.01.2010
lobibdcr.dll 14.0.4734.1000
506kb.
Microsoft Office 2010 component21.01.2010
lobibdca.dll 14.0.4756.1000
506kb.
Microsoft Office 2010 component29.08.2012
lobibdcr.dll 14.0.4756.1000
506kb.
Microsoft Office 2010 component13.03.2010
dl91bib.dll 9.1.0.3
187kb.
Helper Library Interface for Adobe(r) PDF Library14.11.2011
dl91bibutils.dll 9.1.0.2
244kb.
Helper Library Interface for Adobe(r) PDF Library14.11.2011
Send message