OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbibutils.dll

Thể loại: Adobe Bridge CS5.1
Mô tả: Bravo Interface Binder Utilities
Kích thước tập tin: 243.85 Kb
Ngày tập tin: 02.03.2011 19:35
Tập tin phiên bản: 1.1.01.12130
Nội bộ tên: BIBUtils
Tên file gốc: BIBUtils.dll
Tên sản phẩm: BIBUtils 2010/12/13-23:37:10
Sản phẩm phiên bản: 64.449933
Tên công ty: Adobe Systems Incorporated
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bibutils.dll:


Sao chép tập tin bibutils.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bibutils.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bibutils.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bibutils.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bibutils.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bibutils.dll 1.1.01.12130
237kb.
Bravo Interface Binder Utilities28.03.2011
bibutils.dll 1.1.01.12130
305kb.
Bravo Interface Binder Utilities28.03.2011
bibutils.dll 1.1.01.1
151kb.
Bravo Interface Binder Utilities06.06.2011
bibutils.dll 1.1.01.1
154kb.
Bravo Interface Binder Utilities17.03.2015
bibutils.dll 1.1.01.1
188kb.
Bravo Interface Binder Utilities17.03.2015
bibutils.dll 1.1.01.20743
242kb.
Bravo Interface Binder Utilities04.01.2013
bibutils.dll 1.1.01.37194
351kb.
Bravo Interface Binder Utilities23.01.2022
bibutils.dll 1.1.01.1
156kb.
Bravo Interface Binder Utilities23.09.2012

bibutils:
dl91bibutils.dll 9.1.0.2
244kb.
Helper Library Interface for Adobe(r) PDF Library14.11.2011
Send message