OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbinkw32.dll

Thể loại: Diablo 2 Expansion
Mô tả: Bink Video
Thank you for using Bink!
Kích thước tập tin: 196 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 21:50
Tập tin phiên bản: 1.0f
Tên sản phẩm: Bink
Sản phẩm phiên bản: 1.0f
Tên công ty: RAD Game Tools, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt binkw32.dll:


Sao chép tập tin binkw32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu binkw32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép binkw32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép binkw32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 binkw32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
binkw32 (2).dll 1.99n
221kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
28.07.2012
binkw32 (2).dll 1.5J
351kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
17.02.2005
binkw32 (2).dll 0.9g
168kb.
Bink Video
Thank you for using Bink!
21.09.2000
binkw32 (2).dll 1.9i
174kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
09.09.2009
binkw32 (2).dll 1.0h
257kb.
Bink Video
Thank you for using Bink!
09.10.2001
binkw32 (3).dll 1.2a
299kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
07.09.2001
binkw32.dll 1.99a
224kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
09.10.2012
binkw32.dll 1.9p
177kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
09.10.2012
binkw32.dll 1.5y
343kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
18.06.2012
binkw32.dll 1.9n
170kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
03.11.2012
binkw32.dll 1.5v
367kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
16.04.2003
binkw32.dll 1.8i
194kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
18.10.2012
binkw32.dll 1.6b
339kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
02.12.2012
binkw32.dll 1.9a
173kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
03.12.2012
binkw32.dll 1.9a
168kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
05.11.2007
binkw32.dll 1.8w
164kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
11.01.2008
binkw32.dll 1.9i
169kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
09.12.2012
binkw32.dll 1.7d
331kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
21.04.2005
binkw32.dll 1.2J
305kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
10.12.2012
binkw32.dll 1.6g
331kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
02.02.2005

binkw:
binkw32.dll 1.9h
167kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
23.04.2009
binkw32.dll 1.0q
280kb.
Bink Video
Thank you for using Bink!
27.07.2000
binkw32.dll 1.5y
348kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
14.12.2012
binkw32.dll 1.0x
284kb.
RAD Video Tools
Thank you for using Bink and Smacker!
12.10.2001
Send message