OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbmgdfbinary.dll

Thể loại: Batman Arkham Asylum
Mô tả: BmGDFBinary Dynamic Link Library
Binary Dll containing Game Definition File resources.
Kích thước tập tin: 3.01 Mb
Ngày tập tin: 19.08.2009 13:44
Tập tin phiên bản: 1.0.1.0
Nội bộ tên: BmGDF_EFIGS
Tên file gốc: BmGDF_EFIGS.rc
Tên sản phẩm: BmDGFBinary.dll
Sản phẩm phiên bản: 1.0.1.0
Tên công ty: Rocksteady Studios Ltd
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt bmgdfbinary.dll:


Sao chép tập tin bmgdfbinary.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu bmgdfbinary.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép bmgdfbinary.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép bmgdfbinary.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 bmgdfbinary.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
bmgdfbinary.dll 1.0.0.0
3081kb.
BmGDFBinary Dynamic Link Library
Binary Dll containing Game Definition File resources.
06.07.2009
bmgdfbinary.dll 1.0.0.0
3081kb.
BmGDFBinary Dynamic Link Library
Binary Dll containing Game Definition File resources.
06.01.2022
bmgdfbinary.dll 1.0.0.0
2137kb.
BmGDFBinary Dynamic Link Library
Binary Dll containing Game Definition File resources.
05.02.2022
Send message