OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênbrcide.dll

Thể loại: Delphi 7 Studio Enterprise
Mô tả: RC Compiler Interface
Kích thước tập tin: 77 Kb
Ngày tập tin: 20.08.2002 18:38
Tập tin phiên bản: 7.0.4.453
Nội bộ tên: BrcIde
Tên file gốc: BrcIde.Dll
Tên sản phẩm: Enterprise Suite
Sản phẩm phiên bản: 7.0
Tên công ty: Borland Software Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt brcide.dll:


Sao chép tập tin brcide.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu brcide.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép brcide.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép brcide.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 brcide.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message