OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncarracer (10).ini

Thể loại: Need for Speed Hot Pursuit 2
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 2.89 Kb
Ngày tập tin: 27.09.2002 14:47
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt carracer (10).ini:


Sao chép tập tin carracer (10).ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu carracer (10).ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép carracer (10).ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép carracer (10).ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 carracer (10).ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
carracer (11).ini
3kb.
27.09.2002
carracer (12).ini
3kb.
27.09.2002
carracer (13).ini
3kb.
27.09.2002
carracer (14).ini
3kb.
27.09.2002
carracer (15).ini
3kb.
27.09.2002
carracer (16).ini
3kb.
27.09.2002
carracer (17).ini
3kb.
22.09.2002
carracer (18).ini
3kb.
22.09.2002
carracer (19).ini
3kb.
22.09.2002
carracer (2).ini
5kb.
27.09.2002
carracer (21).ini
3kb.
22.09.2002
carracer (22).ini
3kb.
22.09.2002
carracer (23).ini
3kb.
22.09.2002
carracer (24).ini
3kb.
22.09.2002
carracer (3).ini
3kb.
27.09.2002
carracer (4).ini
3kb.
27.09.2002
carracer (7).ini
3kb.
27.09.2002
carracer (9).ini
3kb.
27.09.2002
carracer.ini
3kb.
11.09.2003
Send message