OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncfx32.ocx

Thể loại: Delphi 7 Studio Enterprise
Mô tả: Chart Library
Developed by JC,FP,FA,RG,FF,GO,ED
Kích thước tập tin: 300 Kb
Ngày tập tin: 20.08.2002 18:40
Tập tin phiên bản: 2.0.39
Nội bộ tên: CHARTFX
Tên file gốc: CFX32.OCX
Tên sản phẩm: Chart FX
Sản phẩm phiên bản: 2.0
Tên công ty: Software FX, Inc.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt cfx32.ocx:


Sao chép tập tin cfx32.ocx thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cfx32.ocx.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cfx32.ocx vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cfx32.ocx để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cfx32.ocx và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


cfx:
mmcfxcommon.dll 5.2.3790.4136
104kb.
MMCFxCommon
MMC Managed SnapIn Framework Common Assembly
14.04.2008
mmcfxcommon.resources.dll 5.2.3790.2560
7kb.
Microsoft.ManagementConsole Resource Assembly
Resource Assembly for the Microsoft.ManagementConsole Assembly
14.04.2008
mmcfxc.dll 5.2.3790.3959
104kb.
MMCFxCommon
MMC Managed SnapIn Framework Common Assembly
18.02.2007
mmcfxcr.dll 5.2.3790.2560
7kb.
Microsoft.ManagementConsole Resource Assembly
Resource Assembly for the Microsoft.ManagementConsole Assembly
18.02.2007
wmmcfxc.dll 5.2.3790.3959
104kb.
MMCFxCommon
MMC Managed SnapIn Framework Common Assembly
17.02.2007
wmmcfxcr.dll 5.2.3790.2560
7kb.
Microsoft.ManagementConsole Resource Assembly
Resource Assembly for the Microsoft.ManagementConsole Assembly
31.08.2006
aticfx32 (2).dll 8.17.10.1124
888kb.
Radeon Windows 7 Direct3D 11 Driver
PrivateBuild: Built by swtools on CNABDC19 on 04/05/12 at 22:21
SpecialBuild: DevStudio Build
06.04.2012
aticfx32.dll 8.17.10.1124
888kb.
Radeon Windows 7 Direct3D 11 Driver
PrivateBuild: Built by swtools on CNABDC19 on 04/05/12 at 22:21
SpecialBuild: DevStudio Build
06.04.2012
aticfx64 (2).dll 8.17.10.1124
1043kb.
Radeon Windows 7 Direct3D 11 Driver
PrivateBuild: Built by swtools on CNABDC19 on 04/05/12 at 22:19
SpecialBuild: DevStudio Build
06.04.2012
aticfx64.dll 8.17.10.1124
1043kb.
Radeon Windows 7 Direct3D 11 Driver
PrivateBuild: Built by swtools on CNABDC19 on 04/05/12 at 22:19
SpecialBuild: DevStudio Build
06.04.2012
mmcfxcommon.resources.dll 6.1.7601.17514
5kb.
12.04.2011
mmcfxcommon.dll 6.1.7600.16385
108kb.
MMCFxCommon
MMC Managed SnapIn Framework Common Assembly
14.07.2009
pcfx.dll 1.0.7.0
2765kb.
12.06.2012
Send message