OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênchips.dll

Thể loại: gta2
Mô tả: Chips & Technology Mini display driver
Kích thước tập tin: 9 Kb
Ngày tập tin: 08.04.1998 08:00
Tập tin phiên bản: 4.10.00.1555
Nội bộ tên: chips
Tên file gốc: chips.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 4.10.00.1555
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt chips.dll:


Sao chép tập tin chips.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu chips.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép chips.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép chips.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 chips.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
chips (2).dll 4.03.00.2030
9kb.
Chips & Technology Mini display driver21.02.1997
chipsetara.dll 1, 1, 6, 0
64kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetchs.dll 1, 1, 6, 0
60kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetcht.dll 1, 1, 6, 0
60kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetcsy.dll 1, 1, 6, 0
68kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetdan.dll 1, 1, 6, 0
72kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetdeu.dll 1, 1, 6, 0
72kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetell.dll 1, 1, 6, 0
72kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetenu.dll 1, 1, 6, 0
56kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetesp.dll 1, 1, 6, 0
72kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetfin.dll 1, 1, 6, 0
68kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetfra.dll 1, 1, 6, 0
72kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetheb.dll 1, 1, 6, 0
64kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsethun.dll 1, 1, 6, 0
72kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetita.dll 1, 1, 6, 0
72kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetjpn.dll 1, 1, 6, 0
64kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetkor.dll 1, 1, 6, 0
64kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetnld.dll 1, 1, 6, 0
72kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetnor.dll 1, 1, 6, 0
68kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011

chips:
chipsetplk.dll 1, 1, 6, 0
72kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
chipsetptb.dll 1, 1, 6, 0
72kb.
Intel® Chipset Device Software installer06.12.2011
Send message