OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênchrome_elf.dll

Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 49.82 Kb
Ngày tập tin: 07.03.2014 05:31
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt chrome_elf.dll:


Sao chép tập tin chrome_elf.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu chrome_elf.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép chrome_elf.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép chrome_elf.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 chrome_elf.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
chrome_elf.dll 35.0.1916.114
129kb.
Google Chrome14.05.2014
chrome_elf.dll 70.0.3538.102
570kb.
Chromium05.04.2020
chrome_elf.dll 80.0.3987.149
851kb.
Google Chrome06.04.2020

chrome:
ppgooglenaclpluginchrome.dll
496kb.
07.10.2011
chrome.exe 16.0.904.0
1146kb.
Chromium12.10.2012
inschrome.exe 1.0.0.10
1117kb.
16.05.2011
chrome_frame_helper.dll 30.0.1599.101
56kb.
Chrome Frame renders the Web of the future in the browsers of the past. It's like strapping a rocket engine to a minivan.09.11.2013
chrome.dll 33.0.1750.154
27500kb.
Google Chrome31.03.2014
chrome.dll 35.0.1916.114
28797kb.
Google Chrome14.05.2014
chrome.exe 39.0.2171.65
837kb.
Google Chrome19.11.2014
chrome.exe 49.3.2623.92
999kb.
fdFFHBX10.04.2016
chrome.exe 48.5.2564.88
852kb.
chroomium23.04.2016
chrome.exe 50.0.2661.87
861kb.
Google Chrome29.04.2016
chrome.exe 66.0.3359.181
1420kb.
Google Chrome15.06.2018
chrome.exe 40.0.2214.91
824kb.
Google Chrome10.02.2020
old_chrome.exe 37.0.2062.120
833kb.
Google Chrome10.02.2020
80.0.3987.149_80.0.3987.132_chrome_updater.exe 80.0.3987.149
1584kb.
Google Chrome Installer06.04.2020
chrome.exe 80.0.3987.149
1672kb.
Google Chrome06.04.2020
chrome_proxy.exe 80.0.3987.149
698kb.
Google Chrome06.04.2020
Send message