OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênclient.ini

Thể loại: Win Zip Portable
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.29 Kb
Ngày tập tin: 26.09.2012 20:33
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt client.ini:


Sao chép tập tin client.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu client.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép client.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép client.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 client.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
client (1).dll
1422kb.
28.05.2022
client (1).exe 1.0.0.0
13820kb.
client
AutoUpdater.NET is a class library that allows .NET developers to easily add auto update functionality to their classic desktop application projects.
28.10.2022
client (2).dll
492kb.
26.09.2003
client (2).dll
3068kb.
16.11.2004
client (2).dll
3068kb.
20.04.2006
client (2).dll
4312kb.
06.05.2009
client (2).dll
649kb.
15.08.2003
client - kopya.dll
1068kb.
16.09.2022
client-softsetup_en(1.2.43).exe
9208kb.
04.01.2022
client.cfg
1kb.
18.02.2022
client.dll
735kb.
27.11.2003
client.dll
6237kb.
27.10.2012
client.dll
1049kb.
14.09.2009
client.dll 6.5.0.3027
2034kb.
Axure.Client11.07.2012
client.dll
5069kb.
21.06.2008
client.dll
5869kb.
03.06.2009
client.dll
3856kb.
01.06.2006
client.dll
4380kb.
10.10.2007
client.dll
3592kb.
08.08.2009
client.dll
1467kb.
29.01.2009

client:
aaclient.dll 6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840)
133kb.
Anywhere access client14.04.2008
feclient.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
21kb.
Windows NT File Encryption Client Interfaces14.04.2008
srclient.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
66kb.
SR CLIENT DLL14.04.2008
stclient.dll 2001.12.4414.700
58kb.
14.04.2008
aaclient.dll 6.0.6001.22815 (vistasp1_ldr.101217-0236)
148kb.
Anywhere access client28.01.2011
feclient.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
30kb.
Windows NT File Encryption Client Interfaces24.03.2005
srclient.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
91kb.
SR CLIENT DLL17.02.2007
stclient.dll 2001.12.4720.4045 (srv03_sp2_qfe.070321-2337)
100kb.
COM+ Configuration Catalog Client23.03.2007
waaclient.dll 6.0.6001.22815 (vistasp1_ldr.101217-0236)
133kb.
Anywhere access client28.01.2011
wfeclient.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
21kb.
Windows NT File Encryption Client Interfaces24.03.2005
wsrclient.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
71kb.
SR CLIENT DLL17.02.2007
wstclient.dll 2001.12.4720.4045 (srv03_sp2_qfe.070321-2337)
63kb.
COM+ Configuration Catalog Client23.03.2007
smclient.dll 7.0.4.453
131kb.
SQL Monitor Client Interface20.08.2002
wdsclient.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
520kb.
Windows Deployment Services Setup Module09.07.2012
wdsclientapi.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
116kb.
Windows Deployment Services Client API Library09.07.2012
wdsclient.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
610kb.
Windows Deployment Services Setup Module21.11.2010
wdsclientapi.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
144kb.
Windows Deployment Services Client API Library21.11.2010
wdsclient.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
521kb.
Windows Deployment Services Setup Module21.11.2010
wdsclientapi.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
116kb.
Windows Deployment Services Client API Library21.11.2010
aaclient.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
155kb.
Anywhere access client21.11.2010
Send message