OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênclusapi.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Cluster API Library
Kích thước tập tin: 57 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:41
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
Nội bộ tên: clusapi
Tên file gốc: clusapi
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.5512
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt clusapi.dll:


Sao chép tập tin clusapi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu clusapi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép clusapi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép clusapi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 clusapi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
clusapi (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
226kb.
Cluster API Library21.11.2010
clusapi (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
307kb.
Cluster API Library21.11.2010
clusapi.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
127kb.
Cluster API Library17.02.2007
clusapi.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
226kb.
Cluster API Library21.11.2010
clusapi.dll 10.0.17134.619 (WinBuild.160101.0800)
980kb.
Cluster API Library16.02.2019
clusapi.dll 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
57kb.
Cluster API Library04.08.2004
clusapi.dll 10.0.9888.0 (fbl_release.141113-2137)
383kb.
Cluster API Library04.12.2022

clusapi:
wclusapi.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
60kb.
Cluster API Library17.02.2007
ext-ms-win-cluster-clusapi-l1-1-1.dll 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623)
4kb.
ApiSet Stub DLL11.05.2022
Send message