OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêncnadapdsdkm.dll

Mô tả: Canon Printer Driver SDK Call Library (x64)
Kích thước tập tin: 134 Kb
Ngày tập tin: 03.03.2020 00:00
Tập tin phiên bản: 3.0.003
Nội bộ tên: CNPDSDK.DLL
Tên file gốc: CNPDSDK.DLL
Tên sản phẩm: Canon Printer Driver SDK Call Library
Sản phẩm phiên bản: 3.0.003
Tên công ty: CANON INC.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt cnadapdsdkm.dll:


Sao chép tập tin cnadapdsdkm.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu cnadapdsdkm.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép cnadapdsdkm.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép cnadapdsdkm.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 cnadapdsdkm.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message